Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Katekomena

NY FANOMEZAM-PAHASOAVANA26/02/2016 08:23

Mahafantatra antsika ny Tompo, ka mizara ireo fanomezam-pahasoavana araka izay OHATRY NY FINOANA (fatram-pinoana = « mesure de foi ») nomeny antsika. Nozarainy ho enti-MIASA (manompo) ireo fanomezam-pahasoavana ireo. Anjarantsika tsirairay izay nahazo izany kosa ny « MIKOLO » mba hitomboan’ny Finoantsika.

NY FANOMEZAM-PAHASOAVANA

(I Korintiana 12 ; 13 ; 14. Romana 12.3-8)

00. FAMPIDIRANA

Ny batisa ataon’ny Tompo no anomezany ny Fanahy Masina ho antsika. Ary io Fanahy Masina io no mizara fanomezam-pahasoavana ho antsika araka ny « FATRAM-PINOANA » (mesure de Foi) ananantsika tsirairay.

01. FANAZAVANA

Ary satria tsy mitovy Fatram-pinoana ny olona dia tsy MITOVY toy izany koa ny « fanomezam-pahasoavana » ananany.

Hoy ny Apostoly Paoly : « Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana », fa ny Fanahy dia IRAY ihany.

Ny I Korintiana 12 amelabelarany ny momba izany no ahitana ireto fanomezam-pahasoavana nomen’ny Tompo ny mino fahizany ireto :

– fahendrena,

– fahalalana,

– finoana,

– fanasitranana,

– fahagagana,

– faminaniana,

– fahafantarana fanahy samy hafa,

– fiteny samihafa tsy fantatra,

– fandikan-teny tsy fantatra.

Ny Galatiana 5.22-23 koa dia nilazan’ny Apostoly Paoly fa : « ny vokatry ny fanahy » dia :

– fitiavana, (l’Amour)

– fifaliana, (la Joie)

– fiadanana, (la Paix)

– fahari-po,(la Patience)

– fahamoram-panahy, (la Douceur)

– fanaovan-tsoa, (la Bienfaisance)

– fahamarinana, (la Justice)

– fahalemem-panahy,

– fahononam-po, (Maîtrise de Soi, contenance)

02. FAMINTINANA

Mahafantatra antsika ny Tompo, ka mizara ireo fanomezam-pahasoavana araka izay OHATRY NY FINOANA (fatram-pinoana = « mesure de foi ») nomeny antsika. Nozarainy ho enti-MIASA (manompo) ireo fanomezam-pahasoavana ireo. Anjarantsika tsirairay izay nahazo izany kosa ny « MIKOLO » mba hitomboan’ny Finoantsika.