Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

SA

5mn 14 avril 201318/04/2013 13:43

fonja « Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao : nomeny ny Zanany lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. » Jaona 3.16

« Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao : nomeny ny Zanany lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. »

Jaona 3.16

 Nisy gadra roa lahy tao amina fonja  iray . Ny voalohany tsy mba nanao fahadisoana fa ilay faharoa kosa dia nandika lalàna, olo-meloka. Ilay lehilahy tsy nanao fahadisoana dia nahafantatra tsara ny  lanja saingy tsy nety nino izany ity farany. Indray andro anefa  dia tezitra mafy tamin’ireo gadra ny tompon’ny fonja ka nasainy nilahatra nifanatrika taminy izy ireo. “Hanisa iray ka hatramin’ny dimy aho mandrapahatapitry ny isanareo ka isaky  izay lehilahy eo amin’ny isa fahadimy dia hotofiriko” hoy ilay tompon’ny fonja. “Isa, roa, telo, efatra, dimy” Pà!! Nipoaka ny basy, maty ilay lehilahy fahadimy voalohany dia nandeha toy izay hatrany hatrany. Tao anatin’izany fotoana izany anefa dia niteny tamin’ilay lehilahy meloka ilay tsy nanao fahadisoana mba hifamadika aminy dia natao izany. “Isa, roa, telo, efatra, dimy” Pà!!! Maty ilay lehilahy tsy nanao fahadisoana. Teo vao nandadilady sy nigogogogo ilay lehilay meloka sady niteny hoe “Izay vao azako ny tiany nambara tamiko hatr’izay, fa hay kay tena maty ho ahy tokoa I Jesoa tahaka izay nataony tamiko: maty voatifitra teo amin’ny teorako. Raha  maty teo tokoa mantsy aho dia efa very tany amin’ny helo ohatr’izay.” Teo ihany izy dia nibebaka sy nifona tamin’ny ratsy rehetra nataony, sady nino izy fa efa maty ho azy tokoa I Kristy ka voavela ny helony no ananany ny Fiainana Mandrakizay, ary nametraka an’I Jesoa ho Mpanjakany.

Toy izany koa isika, samy meloka avokoa. Amin’ny alalan’I Jesoa kristy irey ihany anefa no hahazoantsika famelan-keloka sy Fiainana Mandrakizay. Mila mandalo ireto dingana telo ireto noho izany ianao:

1) Manaiky fa olo-meloka sy mifona ny amin’izay fahadisoana rehetra ampahatsiaivin’ny Fanahy Masina anao.

2) Mino fa tena maty nisolo anao teo amin’ny hazo fijaliana tokoa I Kristy ka voavela ny helokao no manana ny Fiainana Mandrakizay ianao.

3) Mametra an’I Jesoa ho Mpanjakanao  izany hoe, Izy no manao izay tianay atao eo amin’ny fiainanao fa tsy ianao intsony.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra!