Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO

Mana isan'andro

 • Isaia 42.1-13 : ILAY MPANOMPON’I JEHOVAH

  Isaia 42.1-13F.2ILAY MPANOMPON’I JEHOVAHFaminaniana ny amin’i Jesoa (1-9). Andriamanitra, Ilay mpahary, sy Mpamelona no miteny eto mikasika :Ny amin’ilay mpanompony : – notantanany – nantsoiny sy nofidiny sady sitr...

 • Isaia 41.17-29 : IZA NO TENA ANDRIAMANITRA ?

  Isaia 41.17-29F.1,4IZA NO TENA ANDRIAMANITRA ?Ny hainy atao no ahafantarana Azy. Fantatr’Andriamanitra sy hitany fa tahaka ny miaina an- tanihay, tsy misy rano, tsy misy zavamaniry ny olony. Tsy izay zava-misy mano...

 • Isaia 41.1-16 : ANDRIAMANITRA MIFEHY NY ZAVATRA REHETRA

  Isaia 41.1-16F.3,4ANDRIAMANITRA MIFEHY NY ZAVATRA REHETRAMifehy ny firenen-drehetra sy ny tantara Izy. Antsoin’Andriamanitra ny firenena hilaza raha manan-kalahatra ka hihaino kosa izay efa hataony. Firenena avy an...

 • Isaia 40.11-31 : NY FAHENDRENA SY NY FAHALEHIBIAZAN’ANDRIAMANITRA

  Isaia 40.11-31F.1,6NY FAHENDRENA SY NY FAHALEHIBIAZAN’ANDRIAMANITRAIza moa no toa an’Andriamanitra ? Aseho eto fa Izy no namorona izao tontolo izao, tsy nilàny mpanolo-tsaina na mpampianatra, ary tsy manam-petra ny...

 • Isaia 40.1-11 : FAMPIONONANA SY FAMPANANTENANA

  Isaia 40.1-11F.1,4FAMPIONONANA SY FAMPANANTENANATapitra hatreo ny adiny. Miseho eto indray Ilay Andriamanitra Fitiavana satria rehefa avy niharitra ny fahababoana vokatry ny fiodinany tamin’Andriamanitra ny zanak’I...

 • Salamo 34.1-22 : MAHALALA AN’ANDRIAMANITRA

  Salamo 34.1-22F.1,2MAHALALA AN’ANDRIAMANITRATompo mendrika hoderaina. Fiderana no hanombohan’i Davida ity Salamo ity. Tsy afaka ny tsy hidera Azy izy satria Jehovah no reharehan’ny fanahiny (3). Fantany ny voninahi...

 • Lioka 5.27-39 : FIBEBAHANA SY FAHASOAVANA

  Lioka 5.27-39F.1,6FIBEBAHANA SY FAHASOAVANANihaona tamin’ny Tompo, nahafoy ny zavatra rehetra... Nandalo teo amin’ny toeram-piasan’i Levy (Matio), mpamory hetra i Jesoa dia niantso azy. Nahakasika ny fon’i Matio iz...

 • Lioka 5.12-26 : FINOANA FENO FAHASAHIANA

  Lioka 5.12-26F.1,2,3FINOANA FENO FAHASAHIANASahy misedra olana ve ny finoanao ? Boka natoka-monina sahy nanatona an’i Jesoa (12-15). Araka ny lalàna dia natoka-monina ny boka (Levitikosy 13.45-46). Fa ity ranamana...

 • Lioka 5.1-11 : FIOVANA HO VONINAHITR’ANDRIAMANITRA

  Lioka 5.1-11F.1,3,4FIOVANA HO VONINAHITR’ANDRIAMANITRANy fiainantsika manontolo no voaova raha vao mifampikasoka amin’i Jesoa Kristy ! Sambokely natao polipitra nampianarana (1-3) Mpanarato no nifaneraseran’i Jesoa...

 • Lioka 4.31-44 : FAHEFANA SY HERY

  Lioka 4.31-44F.1,2FAHEFANA SY HERYRaha maro no nisalasala sy nandà Azy, Jesoa kosa dia naneho tamin’ny alalan’ny asa fa Izy no Mesia, Ilay manana ny fahefana rehetra ! Teny feno fahefana. Ny fahefana ao amin’ny fam...