Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO

Mana isan'andro

 • Lioka 4.22-30 : MPAMINANY TSY MASINA AN-TANINY

  Lioka 4.22-30F.1,2MPAMINANY TSY MASINA AN-TANINYAraka ny voalaza (22), dia tenim-pahasoavana no nambaran’i Jesoa, izany hoe teny manan-danja, afaka mitondra voka-tsoa sy famonjena ho an’izay nandre ; saingy izay te...

 • Lioka 4.14-21 : ANY GALILIA

  Lioka 4.14-21F.1ANY GALILIAAraka ny fanaony. Zavatra nahazatra an’i Jesoa Kristy ny nankao an-Tranon’Andriamanitra (16): tiany loatra izany, satria afaka nifanerasera sy nampianatra ny vahoaka jiosy Izy. Manao ahoa...

 • Lioka 4.1-13 : FAKAM-PANAHY

  Lioka 4.1-13F.3,6FAKAM-PANAHYNentin’ny fanahy. Tsy voalaza ny anton’ny nitondran’ny Fanahy an’i Jesoa Kristy tany an’efitra, fa ny fantatra dia feno ny Fanahy Masina Izy rehefa avy natao batisa (3.22). Miasa feno a...

 • Salamo 33.1-22 : MENDRIKA NY ANDRIAMANITSIKA

  Salamo 33.1-22F.1MENDRIKA NY ANDRIAMANITSIKAMendrika hoderaina Izy (1-11). Matetika eo amin’ny fiainana andavan’andro, dia ireo olona nahavita zavatra, na nandresy teo amin’ny fifaninanana no deraina sy ankalazaina...

 • Salamo 32.1-11 : INONA NO ZAVA-DEHIBE INDRINDRA ?

  Salamo 32.1-11F.6INONA NO ZAVA-DEHIBE INDRINDRA ?Tandremo sao diso tanjona (1-7). Inona tokoa moa no havalin’ny olona raha misy fametrahana fanontaniana hoe : Inona no tanjonao eo amin’ny fiainana ? Maro ny valimpa...

 • Salamo 30.1-12 : IZY IHANY NO IANTEHERANA

  Salamo 30.1-12F.1,6IZY IHANY NO IANTEHERANAJehovah Mpanavotra (1-5). Marihina fa ny fiainana kristiana dia tsy voatery ho misosa ho azy sy tsy misy olana araka ny fiheveran’ny sasany azy. Ny fahavalo, dia ny devoly...

 • Lioka 2.39-52 : RAIAMANDRENY

  Lioka 2.39-52F.2,6RAIAMANDRENYRaiamandreny fatra-pivavaka tokoa i Maria sy Josefa ka nanaja ny fombafomba rehetra napetraka tamin’ny fotoan’androny. Teo anivonà fianakaviana, mety ho tsotsotra ara-pivelomana Jesoa...

 • Lioka 2.21-38 : TANTERAKA NY FAMINANIANA

  Lioka 2.21-38F.1,2TANTERAKA NY FAMINANIANAToy ny lahimatoa rehetra. Tena nampitoviana tamin’ny olombelona mihitsy i Jesoa, Izy koa moa sady tena olona no tena Andriamanitra ihany koa. Iza teto amin’izao tontolo iza...

 • Lioka 2.8-20 : VAOVAO MAHAFALY TSY MISY TOY IZANY

  Lioka 2.8-20F.1,2VAOVAO MAHAFALY TSY MISY TOY IZANYMpiandry ondry. Fahatairana, tahotra, hovitra ary hafaliana tsy nanam-paharoa no niainan’ireto mpiandry ondry ireto. Zavatra mbola tsy hitany sy reny no nitranga t...

 • Lioka 1.67-80 : MITODIKA AMIN’IZA ?

  Lioka 1.67-80F.1,6MITODIKA AMIN’IZA ?Tsy niteny (moana) nandritra ny volana maromaro i Zakaria vokatry ny tsi-finoany sy nitadiavany famantarana (1.20-22). Tandremo fa misy vokany ny fahotana ! Fa rehefa teraka i J...