Finaritra volana Mey 2024

Mpasitera Ravaloson

"MAMPAHERY NY FANAHY MASINA."

Amin'ny fifaliana no hiarahabana antsika rehetra mpianakavin'ny finoana, tojo izao volana Mey 2024 izao. Tsy tokony hadinoina mantsy fa vao niatrika fifidianana izay fanavaozam -panolorantenam-panompoana teo anatrehan'Andriamanitra isika. Tsy maintsy misy ny voafidy, misy ny tsy voafidy ary misy koa ny natao ho fiandry. Ekeo ho fanamafisam -panoloran-tena eo amin'ny fanompoana avokoa izany rehetra izany. Raiso ho fitiavan'ny Tompo anao avokoa izany rehetra izany fa tsy midika ho tsy fitiavana na fanilihana anao akory fa fifandimbiasan'andraikitra ihany. Maro ny seham-panompoana efa noman'ny Tompo ho antsika eo amin'ny Fiangonana. Koa tandremo ny mihemotra fa hamafiso ny fanoloran-tenanao hanompoana ny Tompo. Manana hevitra hiheverana antsika hatrany ny Tompo. Volana nandalovantsika Fiangonana sedra tamin'ny endrika maro samihafa koa anefa iny volana Aprily iny. Tsarovy fa fotoam-panefena, fanambarana ary fampandinihan-tena lalina hirosoantsika eo amin'ny fanompoana Azy ireny. Heverina ry havana fa mifanojo indrindra amin'ny trangan-javatra nolalovantsika rehetra izany ny lohahevitra vaovao hiarahantsika mibanjina mandritra ity volana Mey ity hoe :"MAMPAHERY NY FANAHY MASINA."

Ny fanomezan'Andriamanitra ny Fanahy Masina sy ny Fandraisantsika Azy dia tena mariky ny Fanamafisana ny fifamatoram-piainantsika amin'Andriamanitra. Tsy nitoetra ho Andriamanitra RAY Mpahary sy Miahy ka mamelona antsika fotsiny Andriamanitra, na koa tonga nofo tamin'ny alalan'i Jesoa mba hiara-honina amintsika fotsiny, fa tena Andriamanitra Fanahy Masina miditra sy mitoetra ao anatintsika mihitsy Izy mba hampahery, hitari-dalana, hanolo-tsaina ka hisolo vava antsika mihitsy. Tena miditra an-tsehatra mandray an-tanana ny Fiainantsika fiangonana Andriamanitra amin'izao vanim-potoanan'ny Fiangonana izao. Ny Fanahy Masina no hanehoan'Andriamanitra ny fanatrehany antsika. Amin'ny alalan'ny Fanahy Masina no hiariharian'ny fanatrehan'Andriamanitra ka maha henika izao rehetra izao, sy izao tontolo izao. Io fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Fanahy Masina io dia efa Toky sy Hery, ary fahombiazana no efa fandresena sahady ho antsika fiangonana na dia mandalo ady sy sedra na fahoriana aza.

Iankinan'ny fahombiazan'izay Vonon-kanompo an'Andriamanitra ny Fanahin'i Jehovah ary am-pomban’izay mahatoky Azy. Mazava ny fanambaran'ny Soratra Masina fa ny Fanahin'i Jehovah ampomban'Andriamanitra ny mpanompony dia fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina. Fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana no fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah (Isaia 11:2). Izay itoeran'ny Fanahy Masina dia tsy ho olona mandeha amin'ny nahim-pony izany intsony fa tarihin'ny fomban'Andriamanitra ho araka ny sitrapony. Ny Fanahy Masina no mampahatsiaro ny Fiangonana ny zavatra rehetra izay efa nandidin'ny Tompo azy sy mampahery azy ho vavolombelona mahatoky Azy hatramin'ny Fanahy( Jao 14:26). N'inona n'inona hasarotana hatrehantsika Fiangonana dia toky hampahery antsika tsy ho kivy, fa hahajoro mandrakariva eo anatrehan'izay ny Fanahy Masina. Koa mandehana ho mahatoky eo anatrehan'ny Tompo, fa "Raha Tia Ahy ianareo hoy Jesoa dia hitandrina ny didiko, ary Izaho hangataka mba ho eo aminareo mandrakariva, dia ny Fanahin'ny fahamarinana, izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina, satria tsy hitany na fantany fa ianareo no nahafantatra Azy, satria mitoetra ao aminareo Izy ary ho ao anatinareo.

Ny fanahin'ny faherezana hameno ny fahatanjahanao ho entintsika manompo Azy.

Ny mpitandrina Ravaloson