5 min Alahady 13 janoary 2019

Jaona 15,7

" Raha miray Amiko hianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny Teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany."

Vaovao ny taona, dia maro ny zavatra iriana angatahina toy ny hoe:afaka fanadinana, mahazo asa tsara, téléphone raitra, trano tsara, sns....

Fa hoy Jesosy : "Tongava aminao araka izay irianao"

Kanefa raha tsy tonga amin'ny fotoana, na koa tsy araka ny noeritreretina ny azo, dia Mahaiza Misaotra Azy, fa hoy Izy : "Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany." Jeremia 29, 11

Ho an’Andriamanitra irery anie ny Voninahitra, Amen!