NY LITORJIA FJKM

NY LITORJIA FJKM

Manana ny litorjiany manokana ny FJKM mba iarahana miombona ao anatin’ny fanompoam-pivavahana.

Ny teny hoe litorjia dia ilazana ny fanompoan’ny vahoakan’Andriamanitra, fiaraha-mientan’ny vahoakan’Andriamanitra miara-midera sy manome voninahitra an’Andriamanitra ao anatin’ny fanompoam-pivavahana.

Ny votoatin’ny litorjia dia : vavaka sy hira ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ; ary ny Tenin’Andriamanitra, hifampiresahan’Andriamanitra amin’ny olona.

Tena fiarahan’ny Kristiana manompo an’Andriamanitra sy mandavorary ny fanompoam-pivavahana ny litorjia. Ny mpitarika dia mpanentana ihany fa ny vahoakan’Andriamanitra no mandray anjara amin’izany.

Manana litorjia iombonana ny FJKM izay manamarimaka ny maha FJKM azy.

Mizara roa amin’ny ankapobeny ny fizotran’ny litorjia :

 1. Izay anjaran’Andriamanitra ao amin’ny fanompoam-pivavahana :
 • Fanambaran’Andriamanitra ny Sitrapony : « Izao no lazain’i Jehovah » na « fa hoy ny Tompo » ;
 • Ny famelan-keloka atolony ho an’izay mibebaka marina eo anatrehany (Jer 31. 34) ;
 • Ny Teniny izay aseho amin’ny vakiteny sy ny toriteny ;
 • Ny tso-drano mba ho fitahiana ho an’ny olona rehetra.
 1. Izay anjaran’ny vahoakan’Andriamanitra :
 • Ny fiantsoana ;
 • Ny fiderana ;
 • Ny fibebahana sy ny fieken-keloka ;
 • Ny fanambarana ny fanekem-pinoana  kristiana;
 • Ny fanoloran-tena amin’ny fanolorana ny rakitra ;
 • Ny fihainoana ny raharahan’ny Fiangonana.

 

 

Ny loko litorjika :

Ny FJKM dia mampiasa loko litorjika mifanaraka amin’ny vanim-potoan’ny Fiangonana. Mitovy loko ny Ziogan’ny mpitandrina sy ireo lamba amin’ny alitara sy ny pilipitra. Tena misy heviny ara-panahy izay ambaran’ny foto-dalàna izy io.

Ao amin’ny litorjia dia miray fo sy fanahy ny Kristiana ary tena mariky ny fiombonam-panahy sy firesahana amin’Andriamanitra.