5 min Alahady 31 Martsa 2019

I Pet 1, 16 "satria voasoratra hoe : "Ho masina ianareo, satria Masina Aho."

          Ny hoe Masina dia : natokana mba tsy ho lotoina ; madio, izany hoe voatokana ary miavaka I Sam 2,2 " Tsy misy Masina tahaka an'i Jehovah".

Masina izay voatokana ho an'i Jehovah. Ohatra :

  •  Ny toerana Masina araka ny hita ao amin'ny Eks 3, 5 "fa tany Masina io ijanonanao io."
  •  Ny fotoan-dehibe Masina, ohatra amin'izany ny "fivoriam-be Masina" nataon'ny Zanak' Israely .
  •  Ny Fitaovana Masina , dia ireo "fanaka Masina" tao an-tempolin'ny Jerosalema, izay najaina fa tsy nivavahana. 

Mahakasika ny olona, mametraka fanontaniana isika hoe " afaka ny ho Masina ve ny olona tsirairay ?"

Eny. Araka ny voasoratra hoe " Ho Masina ianareo, satria Masina Aho." I Pet 1,16

=>> Rehefa mankatoa ny Lalàna sy ny Didin' Andriamanitra isika, dia ankasitrahany izany. Ohatra : ny ankizy tsy mifoka sigara, tsy mifoka rongony, tsy misotro toaka, tsy mihinana paraky. Ary indrindra koa , Tsy maniratsira ny Ray aman-dReny.

=>> Avy tamin' Andriamanitra isika ka tokony hanana toe-panahy mendrika.

=>> Raha manimba ny tenan-tsika isika, dia manimba an' Andriamanitra. Koa tandrema, mba hijoro tsara hatrany, hanokan-tena ho an' Andriamanitra, satria Masina isika fa Masina ny Tompo izay efa niantso antsika.

Ho an' Andriamanitra irery ny Voninahitra.

Amen!