1 PETERA 5.1-14. F. 3

IZAY TANDRIFY NY TSIRAIRAY AO AMIN’NY FIANGONAN’ANDRIAMANITRA

Andraikitry ny loholona (1-4). Noho ny fanenjehana mafy izay ho avy dia mila mpitarika mitoetra tsara ny Fiangonana. Fonosin’ny teny hoe loholona, ny mpitandrina, ny mpiandry (2). Ny hoe loholona koa dia maneho olona manana fahamatorana ara-panahy. Inona avy ny toetra takiana amin’ny mpiandrin’ny ondrin’Andriamanitra ? (2-3) 1°) Mitandrina ny ondry tsy an-tery ; 2°) tsy mihevitra ny hanankarena amin’izany toy ny mpikarama (Jer. Jaona 10.12-13) ; 3°) tsy mpanjakazaka amin’ny ondry fa ho ohatra alain-tahaka ho azy ireo. Miandry ny mpiandry mahatoky ny valim-pitia omanin’ny Lohan’ny mpiandry (4) !                                                                                                                                                          

Toe-po miendrika ireo tanora fanahy (5-9). 1°) Miverina eto indray ny hoe manaiky araka ny hitantsika tany aloha. Raha ny loholona no heverina ho mpitandrina sy mpiandraikitra ny Fiangonana, rariny raha ekena sy hajaina izy ireo. Ny fanekena dia toe-po fototry ny fahamatorana ara-panahy ! Ny tsy fanekena ny mpitarika ao amin’ny Fiangonana no mahatonga ny korontana, fa indrindra koa manakana ny fahasoavan’Andriamanitra tsy handrakotra ny asan’Andriamanitra. 2°) Ny hoe misikina fanetren-tena dia mamatotra izany amin’ny tena mba tsy hialany : fanetren-tena amin’ny fanompoana ny hafa, fanetren-tena amin’ny fanekena ny fitondran’Andriamanitra (tsy manahy manoloana ny ady). 3°) Fahononan-tena sy fiambenana eo anatrehan’ny devoly, fanoherana azy ary fiorenana tsara amin’ny finoana !

Fandresena sy teny famaranana (10-14). Andriamanitra no miantoka ny fandresena mba hahatanteraka ny mpanompo mahatoky. Mendrika Azy noho izany ny voninahitra !

Antso : « …moa tia Ahy va ianao? …Andraso ary ny ondriko ...Fahano ary ny ondriko. » (Jaona 21:16,  17).