EZEKIELA 14.1-23 F.1, 6

ANDRIAMANITRA AZO ATONINA NEFA…

Manaisotra ny fanao ratsy sy ny sampin’ny fo. Ny loholona dia mpitondra teo amin’ny zanak’Isiraely. Raha jerena ivelany dia mety ireo raha manatona mba «hila hevitra amin’ny mpaminany mba hahalala ny sitrapon’Andriamanitra» (and.7 DIEM). Tsy ny endrika ivelany fotsiny anefa no jeren’Andriamanitra fa ny fanaony izay mametraka zavatra mitarika azy amin’ny heloka sy ny fony izay feno fitiavana andriamani-kafa sy sampy. Ny sampin’ny fo dia izay rehetra tiana mihoatra noho Andriamanitra ka mangalatra ny fotoanantsika, herintsika, fanolorantenantsika sy ny fananantsika izay tokony ho Azy. Raha te hahazo fitarihana sy hafatra avy amin’Andriamanitra hitondrana ny fiainana ianao dia mila mibebaka sy mahafoy ny fanao tsy araka ny sitrapony sy ny sampin’ny fonao rehetra. Raha misy mpaminany te hanome hafatra hafa ho azy ireo ankoatry ny fitaomana azy hiverina marina amin’Andriamanitra, dia ataon’Andriamanitra lasitra iray amin’ireo ny amin’ny famaliany azy.

Ny mahatonga ireo loza mandringana. Mila mamantatra ny antony ny olona rehefa loza voajanahary tahaka ny mosary,valan’aretina, ady sy zavatra hafa izay miteraka fandringanana no avelan’Andriamanitra hitranga. Fomban’Andriamanitra hamaliana ny ratsy sy hampieritreretana ny olona izany. Nalaza tamin’ny fiainam-pinoana, fiainam-pahamarinana sy fiainam-bavaka Noa sy Joba ary Daniela. Ankasitrahan’Andriamanitra ny fiainan’izy ireo ka hahavonjy ny tenany ireo raha mandalo toe-javatra tahaka ny misy eto. Ampahafantarin’Andriamanitra mazava fa tsy vahaolana ny mangata-bavaka fotsiny amin’ny mpanompon’Andriamanitra heverina ho lehibe tahaka azy ireo raha toa ny tena ka tsy vonona akory hiala amin’izay tsy ankasitrahan’Andriamanitra izay niteraka ny olana.

Famporisihina : «Fanatonana an’Andriamanitra amin’ny fo madio no tadiaviny manoloana ny fahavoazan’ny firenena»