FILIPIANA 3.12-21  F. 5, 6

MANATRATRA TANJONA

Fepetra takiana anatrarana ny tanjona (12-16). 1°) Fahatongavan-tsaina (12a). Fantatr’i Paoly fa mbola tsy tonga amin’ny fitovizana endrika amin’i Kristy izy satria mbola manota, mbola alaim-panahy, mbola mitafy nofo aman-dra. 2°) Fiezahana mafy (12b). Asan’Andriamanitra 100% ny fanamarinana fa ny fandrosoana amin’ny fahamasinana kosa mitaky ezaka lehibe avy amin’ny mino. 3°) Fifantohana feno (13). Avela ny zavatra rehetra fa mifantoka amin’ny laharam-pahamehana. Adinoina ny lasa fa ny fitoviana endrika amin’i Kristy no imasoana. 4°) Hery manosika (14). Tena zava-dehibe ny fibanjinana ny faran’ny hazakazaka izay handraisan’ny mpino tsirairay ny marika, ny lokan’ny fiantsoana (2 Timoty 4.7-8). 5°) Faharetana (16). Manampy ny kristiana andeha tsy mijanona ny Tenin’Andriamanitra (1 Petera 2.2), ny vavaka (2 Korintiana 13.9), ny fananana ohatra alain-tahana (1 Korintiana 4.6) ary ny fizahan-toetra (1 Petera 5.10; Jakoba 1.2-4).

Fomba anatrarana ny tanjona (17-21). 1°) Maka tahaka ny ohatra (17). Kristy sa Paoly no ohatra? Mbola tsy tanteraka tahaka antsika ihany Paoly. Kristy irery ihany no ohatra tonga lafatra. Maka tahaka an’i Paoly sy izay mandeha tahaka azy isika amin’ny fanahafany an’i Kristy. 2°) Mitsoaka ny fahavalo (18-19). Jesoa Kristy maty teo amin’ny hazo fijaliana irery ihany no vahaolana tokana ho an’ny mpanota. Ho very mandrakizay ireo “fahavalon’ny hazo fijaliana” satria tsy nino an’i Kristy fa misaina ny an’ny tany: ny kibo (filana). Taimboraka (maloto sy fako) sy “fatiantoka” no ireharehany. 3°) Mifantoka amin’ny fampanantenana (20-21). Vahiny sy mpivahiny ihany ny kristiana eto an-tany. Tsy eto no tena tanindrazany fa any an-danitra. Miandry fatratra ny fotoana hiverenan’ny Mpamonjiny izy izay hanova ny tenany mety maty hitovy endrika amin’i Kristy (I Jaona 3.2).

Fanontaniana: Manana tanjona ve ianao amin’ny fiainana? Aiza ho aiza ianao amin’ny fanatrarana izany ?