GENESISY 27.1-17. F. 6, 7

NY SITRAPON’ISAKA SY NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Mifandray ve ny sitrapon’Isaka sy ny sitrapon’Andriamanitra ? (1-4) Ny Tsodrano omen’Isaka no hamaritra ny ho avin’ny taranany . Efa antitra Isaka ary efa pahina ny masony. Tsy fahajambana ara-nofo ihany anefa no mahazo azy fa fahajambana ara-panahy indrindra koa . Hita izany amin’ny tsy fahatakarany ny sitrapon’Andriamanitra ka ny filany sy ny  fitiavany hanim-py no nisafidianany an’i Esao ka hanolorany azy ny tsodrano. Mila mahatsinjo  sy mahafantatra ny sitrapon’Andriamanitra, ary mila fiombonana feno amin’ny Fanahy Masina ny fanolorana sy fanambarana ny tsodrano.

Ny andraikitra noraisin’i Rebeka ve mifandray amin’ny sitrapon’Andriamanitra ? (5-17). Eo anoloan’ny fahajamban’Isaka dia nandray andraikitra Rebeka. Hitantsika izany satria nahafantatra ny sitrapon’Andriamanitra izy. Dia araka ny voalazan’i Jehovah taminy hoe : « Firenena roa no ao an-kibonao ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrao an-kibonao : ary ny vahoaka iray toko hahery noho ny iray toko, ka ny zokiny hanompo ny zandriny. » (Genesisy 25:23).  Tsinjon’i Rebeka izany nefa toa tamin’ny fomba tsy dia mendrika loatra no nataony mba ahazoan’i Jakoba izay zanaka tiany mihoatra an’i Esao ny tsodranon-drainy. Inona avy no nataony ? Nirahiny Jakoba haka zanak’osy roa, ka hataony hanim-py ho an’Isaka araka ilay tiany. Nalainy ny fitafian’i Esao lahimatoany ka nampitafiany an’i Jakoba, ary ny hoditry ny zanak’osy dia nafatony ny tanany (15-16).

Fahamarinana : Mampiasa ny fahalemen’ny olony Andriamanitra hahatanteraka ny sitrapony.