LEVITIKOSY 8.18-36  F. 1, 2, 7

 

FANOLORAN-TENA SY FANKATOAVANA

Mitohy ny fanokanana an’i Arona sy ny zanany amin’ny alalan’ireo fanatitra.

Fanatitra ho amin’ny fanoloran-tena (18-21). Arona sy ny zanany nametraka ny tanany eo amin’ilay fanatitra ondrilahy, izay midika ho fakana ny toeran’ilay fanatitra. Endrika fanoloran-tena feno ho an’Andriamanitra izany. Andriamanitra koa manentana antsika mpino mba hanolotra ny tenantsika ho fanatitra velona ho Azy (Romana 12.1), amin’ny fandavana ny tena, amin’ny fahavononana ho faty ho Azy, amin’ny fanarahana tanteraka Azy, na aiza na aiza. Dia ho azony ampiasaina amin’izay ilàny azy e! Ho izaho sy ianao anie izany!

Fanatitra ho amin’ny fankatoavana (22-36). Ny ran’ondrilahy iray hafa indray natetina teo amin’ny ravin-tsofin’izy ireo sy teo amin’ny ankihibe-tanany ary ny ankihibe-tongony havanana avy. Izany dia maneho amin’i Arona sy ny zanany fa Andriamanitra dia mitaky fankatoavana feno Azy amin’ny anjara fanompoana ataony. Ho sofina vonona hihaino ny feony, ho tanana manatanteraka izay rehetra re avy Aminy, ho tongotra mandeha amin’ny lalana asainy hizorana mandrakariva. Fito andro no nanokanana azy ireo, dia nankatoaviny izay rehetra nasaina nataony (33-36). Ny ran’i Kristy nandraisantsika fanavotana maimaimpoana ve manentana antsika ho amin’ny fankatoavana Azy na dia ao anatin’ny sarotra aza?

Ny anjaran’i Mosesy (29). Samy nahazo anjara amin’ny fanatitra daholo, na Andriamanitra (21; 25-28), na i Arona sy ny zanany (31), fa tsy hadinon’Andriamanitra koa i Mosesy (29). Aoka isika hankato an’Andriamanitra, ka hahafoy ho an’ny mpanompon’Andriamanitra izay mamafy zava-panahy antsika (1 Korintiana 9.9-12; Galatiana 6.6).

Vavaka: Andriamanitra ô, ampio aho mba ho tena feno fanoloran-tena ho Anao sy ho mpankato Anao, na dia ao anatin’ny sarotra aza, amena!